Prihláška | E-Formulár

Základné informácie o štúdiu na našej škole.

1. Výchovno vzdelávací proces v základných umeleckých školách sa organizuje podľa vyhlášky MŠ SR č. 324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole.

2. Podľa § 49 ods.. 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ výšku príspevku v základných umeleckých školách /ďalej len SZUŠ/určí zriaďovateľ.

3. Zriaďovateľ SZUŠ môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

4. Základné štúdium štúdium pre dospelých v SZUŠ sa ukončuje záverečnou skúškou.

5. O predčasnom ukončení štúdia môže rozhodnúť riaditeľ SZUŠ:

  • a) na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka 
  • b) ak žiak sústavne alebo závažným spôsobom porušuje školský poriadok
  • c) ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca žiaka neuhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov podľa § 49 ods. 4 až 6 školského zákona.

Elektronická prihláška do SZUŠ Omšenie

Vyberte si odbor

Vyberte si nástroj

Pobočka

Pobočka

Beriem na vedomie základné informácie o štúdiu a súhlasím s dodržiavaním povinností určených školským poriadkom.*

Čestne prehlasujem, že som poskytol/la súhlas na započítavanie žiaka do zberu údajov len jednej - tejto škole rovnakého druhu. Toto vyhlásenie je platné počas celej dĺžky štúdia žiaka.*

Súhlasím s uvedením osobných údajov žiaka na súpisku pre rôzne žiacke, školské aj mimo školské súťaže a akcie.

Súhlasím s uverejňovaním fotografií videí, prác žiakov s uvedením mena a priezviska na soc sieťach školy.

Súhlasím s uvedením mena a priezviska pri zverejňovaní dosiahnutých výsledkov na soc. sieťach školy.

Vyhlasujem a potvrdzujem, že súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov som udelil/la dobrovoľne.*

Poznámka.

 

Ak všetko správne vyplníte zmizne kompletne celý formulár a v hornej časti bude napísaná veta: Ďakujeme. Vaša prihláška bola úspešne odoslaná.

Ak všetko správne nevyplníte, formulár nezmizne a v hornej časti bude napísane, kde je chyba. Stačí chybu odstrániť a pokúsiť sa formulár odoslať nanovo.

Ak sa vám to aj tak nepodarilo, alebo nie ste si istý. Napíšte nám mail na hudobnaskolachocholna@gmail.com